Και μια συμβουλή

Συμβουλή σε νέο πολιτικό

Προεκλογικώς να υπόσχεσαι 
λαγούς με πετραχήλια. 
Μετεκλογικά να χορηγείς 
αφειδώς άδειες κυνηγίου.